બેન્ક્વેટ હોલ

Good Banquet

1 હોલ 250 લોકો

+91 22 2597 2109

Cosmos Regency, Wagbil Rd,Kavesar, Thane West,Thane, Maharashtra 400607
+91 22 2597 2109
goodbanquet@gmail.com
http://www.goodbanquet.com/
બેન્ક્વેટ હોલ
સમાન સ્થાનો
Blue Roof Club

₹ 600 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

70, 125, 300 લોકો માટે 3 હોલ્સ

4 લોકો માટે 60, 400, 1200, 1400 લોંન

Maharaja Banquet

₹ 500 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

300, 400 લોકો માટે 2 હોલ્સ

Exotica The Tropical Retreat

₹ 700 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

4 લોકો માટે 80, 150, 200, 200 લોંન