બેન્ક્વેટ હોલ

Good Banquet

1 હોલ 250 લોકો

+91 22 2597 2109

Cosmos Regency, Wagbil Rd,Kavesar, Thane West,Thane, Maharashtra 400607
+91 22 2597 2109
goodbanquet@gmail.com
http://www.goodbanquet.com/
બેન્ક્વેટ હોલ
સમાન સ્થાનો
Exotica The Tropical Retreat

₹ 700 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

4 લોકો માટે 80, 150, 200, 200 લોંન

Samarambh

₹ 650 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

350 વ્યક્તિ માટે 1 હોલ.

2 લોકો માટે 1000, 2000 લોંન

Velvet Garden

₹ 600 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

3 લોકો માટે 100, 100, 500 લોંન