બેન્ક્વેટ હોલ

Hotel Kokan King & BK Resort

વેજ પ્લેટ ₹ 600 માંથી

નોન વેજ પ્લેટ ₹ 750 માંથી

1 હોલ 100 લોકો

2 લૉન 3000, 4000 લોકો

+91 98334 8 1459

Kalyan Shilfata Road, Near Khidkaleshwar Shiv Temple,Tal & Dist- Thane,Mumbai, Maharashtra 400049
+91 98334 81459
https://www.facebook.com/BKResort/
http://www.hotelkokanking.com/
hotelkokanking@yahoo.com
બેન્ક્વેટ હોલ
સમાન સ્થાનો
Samarambh

₹ 650 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

350 વ્યક્તિ માટે 1 હોલ.

2 લોકો માટે 1000, 2000 લોંન

Velvet Garden

₹ 600 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

3 લોકો માટે 100, 100, 500 લોંન

Maharaja Banquet

₹ 500 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

300, 400 લોકો માટે 2 હોલ્સ