બેન્ક્વેટ હોલ

Hotel Kokan King & BK Resort

વેજ પ્લેટ ₹ 600 માંથી

નોન વેજ પ્લેટ ₹ 750 માંથી

1 હોલ 100 લોકો

2 લૉન 3000, 4000 લોકો

+91 98334 8 1459

Kalyan Shilfata Road, Near Khidkaleshwar Shiv Temple,Tal & Dist- Thane,Mumbai, Maharashtra 400049
+91 98334 81459
https://www.facebook.com/BKResort/
http://www.hotelkokanking.com/
hotelkokanking@yahoo.com
બેન્ક્વેટ હોલ
સમાન સ્થાનો
Maharaja Banquet

₹ 500 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

300, 400 લોકો માટે 2 હોલ્સ

Blue Roof Club

₹ 600 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

70, 125, 300 લોકો માટે 3 હોલ્સ

4 લોકો માટે 60, 400, 1200, 1400 લોંન

Exotica The Tropical Retreat

₹ 700 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

4 લોકો માટે 80, 150, 200, 200 લોંન