બેન્ક્વેટ હોલ

MAA Kripa Banquet Hall

વેજ પ્લેટ ₹ 650 માંથી

1 હોલ 300 લોકો

+91 97691 0 5550

Lal Bahadur Shastri Marg,Wagle Estate, Louis Wadi, Thane West,Thane, Maharashtra 400604
+91 97691 05550
http://www.themumbaimall.com/maakripa/
બેન્ક્વેટ હોલ
સમાન સ્થાનો
RG Banquet Hall

₹ 750 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

400 વ્યક્તિ માટે 1 હોલ.

2 લોકો માટે 500, 500 લોંન

Exotica The Tropical Retreat

₹ 700 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

4 લોકો માટે 80, 150, 200, 200 લોંન

Velvet Garden

₹ 600 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

3 લોકો માટે 100, 100, 500 લોંન