બેન્ક્વેટ હોલ

MAA Kripa Banquet Hall

વેજ પ્લેટ ₹ 650 માંથી

1 હોલ 300 લોકો

+91 97691 0 5550

Lal Bahadur Shastri Marg,Wagle Estate, Louis Wadi, Thane West,Thane, Maharashtra 400604
+91 97691 05550
http://www.themumbaimall.com/maakripa/
બેન્ક્વેટ હોલ
સમાન સ્થાનો
Exotica The Tropical Retreat

₹ 700 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

4 લોકો માટે 80, 150, 200, 200 લોંન

Blue Roof Club

₹ 600 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

70, 125, 300 લોકો માટે 3 હોલ્સ

4 લોકો માટે 60, 400, 1200, 1400 લોંન

Velvet Garden

₹ 600 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

3 લોકો માટે 100, 100, 500 લોંન